مشاوره

مشاوره و راهنمای خرید لوازم و چگونگی کارکرد :

مشاوره

  محققین مراکز دانشگاهی و پژوهشی همواره از کمبود تجهیزات آزمایشگاهی گله مند هستند ولی مشکلات نگهداری و استفاده بهینه از تجهیزات موجود در این مراکز به مراتب بیشتر است .

این مشکلات ناشی از علل مختلفـی از قبیـل مـوارد زیـر است:

• عدم توجه کافی به نیاز در خرید تجهیزات که باعث میشود تجهیزات زیادی پس از خریـداری سالها در بسته بندی بمانند بطوریکه حتی گارانتی و خدمات پس از فروش آنها به پایان برسد.

• نیروی انسانی شاید مهمترین عامل برای بهره گیری بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی باشند. متأسفانه در مرحله تجهیـز و راه اندازی یک آزمایشگاه ، نیروی انسانی مورد بی تـوجهی قـرار مـیگیـرد. آمـوزش یـک نیـروی حرفه ای برای کار با یک دستگاه، نیاز به سالها زمان ، تجربه و سرمایه گذاری دارد. ضعف آموزش و  نبودن ایجاد انگیـزش باعث شده است که نیروی انسانی به یکی از ضعفهای اصلی آزمایشگاههای کشور تبدیل شود.

• ضعف پشتیبانی مالی برای تعمیر و نگهداری دستگاهها یکـی دیگـر از مـشکلات آزمایـشگاه هاسـت. مراکـز پژوهـشی معمولاً همه تلاش خود را صرف خرید دستگاههای در حد امکان پیشرفته میکند ولی در مرحله فعالیت دستگاه، بودجـه ای را برای تعمیر و نگهداری وبه اصطلاح “سرپا نگهداشتن” دستگاه تامین نمیکنند نمونه های این موارد در آزمایشگاههای کشور فراوان است.

دستورالعمل تجهیزات آزمایشگاه :

۱- تنوع و تعداد تجهیزات در آزمایشگاه

۲ – خرید تجهیزات

۳- نصب و محل استقرار تجهیزات

 پس از ذکر مشکلات در خرید لوازم به بحث چگونگی کارکرد و نحوه نگهداری دستگاهها میرسیم :

پیرو تماسهایی که با دفتر مرکزی شرکت طیف آزما طب شده بر آن شدیم که مطالب متفاوتی مطرح کنیم تا در بهبود مشاوره و خرید دستگاه و کیفیت و کارایی آزمایشگاه موثر واقع گردد .

======================================

مشاوره در مورد خرید آون خلاء :

سوال :  آون خلا در چه زمانی استفاده میشود و آیا رله و پمپ در آون خلاء تاثیری دارد و دما و زمان مورد استفاده چه مدت میتواند باشد؟

 نظر کارشناس شرکت :

پس از تبادل اطلاعات در خصوص نوع آزمایش و هدف از انجام آزمایشات،  مشخصات دستگاهها خدمت شما ارائه میگردد تا در انتخاب دستگاه مطمئن تر عمل نمایید.

 ======================================

مشاوره در مورد دستگاه هضم و تقطیر (روتاری اواپراتور)

از دستگاه روتاری چگونه میتوانیم عصاره گیری کنیم و اینکه چه نوع پمپ برای روتاری مناسب میباشد؟

نظر کارشناس شرکت :

پس از مشخص شدن نوع ماده و هدف از آزمایش و نحوه کارکرد کارشناس آزمایشگاه و ارسال نحوه انجام آزمایش توسط ارسال فیلم کاستی ها را بررسی کرده و در رفع مشکل اقدام میکنیم

 ======================================

مشاوره

مشاوره