مشاوره

مشاوره و راهنماي خريد لوازم و چگونگي كاركرد :

مشاوره

  محققين مراكز دانشگاهي و پژوهشي همواره از كمبود تجهيزات آزمايشگاهي گله مند هستند ولي مشكلات نگهداري و استفاده بهينه از تجهيزات موجود در اين مراكز به مراتب بيشتر است .

 

اين مشكلات ناشي از علل مختلفـي از قبيـل مـوارد زيـر است:

 

• عدم توجه كافي به نياز در خريد تجهيزات كه باعث ميشود تجهيزات زيادي پس از خريـداري سالها در بسته بندي بمانند بطوريكه حتي گارانتي و خدمات پس از فروش آنها به پايان برسد.

• نيروي انساني شايد مهمترين عامل براي بهره گيري بهينه از تجهيزات آزمايشگاهي باشند. متأسفانه در مرحله تجهيـز و راه اندازي يك آزمايشگاه ، نيروي انساني مورد بي تـوجهي قـرار مـيگيـرد. آمـوزش يـك نيـروي حرفه اي براي كار با يك دستگاه، نياز به سالها زمان ، تجربه و سرمايه گذاري دارد. ضعف آموزش و  نبودن ايجاد انگيـزش باعث شده است كه نيروي انساني به يكي از ضعفهاي اصلي آزمايشگاههاي كشور تبديل شود.

• ضعف پشتيباني مالي براي تعمير و نگهداري دستگاهها يكـي ديگـر از مـشكلات آزمايـشگاه هاسـت. مراكـز پژوهـشي معمولاً همه تلاش خود را صرف خريد دستگاههاي در حد امكان پيشرفته ميكند ولي در مرحله فعاليت دستگاه، بودجـه اي را براي تعمير و نگهداري وبه اصطلاح “سرپا نگهداشتن” دستگاه تامين نميكنندنمونه هاي اين موارد در آزمايشگاههاي كشور فراوان است.

دستورالعمل تجهیزات آزمایشگاه :

1- تنوع و تعداد تجهيزات در آزمايشگاه

2 – خريد تجهيزات

3- نصب و محل استقرار تجهيزات

4– اطمينان از صحت عملکرد تجهيزات

5 – کاربری تجهيزات

6 – مستندات مربوط به تجهيزات

 پس از ذكر مشكلات در خريد لوازم به بحث چگونگي كاركرد و نحوه نگهداري دستگاهها ميرسيم :

پيرو تماسهايي كه با دفتر مركزي شركت طيف آزما طب شده بر آن شديم كه مطالب متفاوتي مطرح كنيم تا در بهبود مشاوره و خريد دستگاه و كيفيت و كارايي آزمايشگاه موثر واقع گردد .

======================================

مشاوره در مورد خريد آون خلاء :

سوال :  آون خلا در چه زماني استفاده ميشود و آيا رله و پمپ در آون خلاء تاثيري دارد و دما و زمان مورد استفاده چه مدت ميتواند باشد؟

 نظر کارشناس شرکت :

پس از تبادل اطلاعات در خصوص نوع آزمایش و هدف ازا انجام آزمايشات،  مشخصات دستگاهها خدمت شما ارائه ميگردد تا در انتخاب دستگاه مطمئن تر عمل نماييد.

 ======================================

مشاوره در مورددستگاه هضم و تقطير (روتاري اواپراتور)

از دستگاه روتاري چگونه ميتوانيم عصاره گيري كنيم و اينكه چه پمپي براي روتاري مناسب ميباشد؟

نظر کارشناس شرکت :

پس از مشخص شدن نوع ماده و هدف از آزمايش و نحوه كاركرد كارشناس آزمايشگاه و ارسال نحوه انجام آزمايش توسط ارسال فيلم كاستي ها را بررسي كرده و در رفغ مشكل اقدام ميكنيم

 ======================================

مشاوره

مشاوره