قیمت:
دسته ها:

شیکر الک خاک ديجيتال مدل TAT-ShV

شیکر الک خاک

شیکر الک خاک  دستگاهی است براي دانه بندی با الك هاي استاندارد مورد استفاده ميگردد

 

آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی رﻳﺰ و درﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ  اﻟﻚ آزمایشگاهی

 

اﻳﻦ روش الک آزمایشگاهی ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه داﻧـﻪﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻻزم ﺑـﺮاي ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي ﺣـﺎوی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ میتواند در ﺗﻌﻤﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨـﻞ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮی داﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد رﻳﺰﺗﺮ از 75 ﻣﻴﻜﺮون (اﻟﻚ آزمایشگاهی ﺷﻤﺎره 200) ﻣﻄـﺎﺑﻖ

ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ 446 ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ روی اﻟﻚ آزمایشگاهی ﻧﻤﺮه 75 ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.

 

مشخصات دستگاه شیکر الک :

این دستگاه با حداقل صدا کار میکند مصرف دستگاه بسیار کم و راندمان بالایی دارد

لرزش دستگاه معادل 3000RPM میباشد

دامنه لرزش  از 99%- 1% قابل تنظیم است

دستگاه دیجیتال با قابلیت نمایش زمان و سرعت است

 وزن دستگاه 25 کیلوگرم

با قابلیت نصب 8 عدد الک + 1 عدد رو الکی و 1 عدد زیر الکی

سيستم دستگاه ديجيتال

الكهاي شيكر استاندارد و با مش هاي مختلف  و قاب الك و زير الك قابل ارائه ميباشد

دستگاه شیکر الک خاک دارای يكسال گارانتي و ده سال خدمات پس از فروش ميباشد.