قیمت:

شیکر الک خاک دیجیتال مدل TAT-ShV

شیکر الک خاک

شیکر الک خاک  دستگاهی است برای دانه بندی با الک های استاندارد مورد استفاده میگردد

آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی رﻳﺰ و درﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻚ آزمایشگاهی ،

ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه داﻧـﻪﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻻزم ﺑـﺮای ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎی ﺣـﺎوی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ میتواند در ﺗﻌﻤﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨـﻞ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮی داﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد رﻳﺰﺗﺮ از ۷۵ ﻣﻴﻜﺮون (اﻟﻚ آزمایشگاهی ﺷﻤﺎره ۲۰۰) ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ روی اﻟﻚ آزمایشگاهی ﻧﻤﺮه ۷۵ ﻣﻴﻜﺮون ﺑدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی رﻳﺰ و درﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻚ آزمایشگاهی این دستگاه با حداقل صدا کار میکند.

مصرف دستگاه بسیار کم و دستگاه راندمان بالایی دارد.

مشخصات دستگاه شیکر الک :

این دستگاه با حداقل صدا کار میکند مصرف دستگاه بسیار کم و راندمان بالایی دارد

لرزش دستگاه معادل ۳۰۰۰RPM میباشد

دامنه لرزش  از ۹۹%- ۱% قابل تنظیم است

دستگاه دیجیتال با قابلیت نمایش زمان و سرعت است

 وزن دستگاه ۲۵ کیلوگرم

با قابلیت نصب ۸ عدد الک + ۱ عدد رو الکی و ۱ عدد زیر الکی

سیستم دستگاه دیجیتال

 

الکهای شیکر استاندارد و با مش های مختلف  و قاب الک و زیر الک قابل ارائه میباشد

دستگاه شیکر الک خاک دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش میباشد.

شیکر الک خاک

شیکر الک دیجیتغال