قیمت:

 هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاه

هود آزمایشگاه

هـودهـای شـیـمـیایی از تجمع بخارات قابل اشـتـعــال، سـمــی قــابــل انـفـجــار کــه نــاشــی از فـرایـنـدهـای تـسـت و آمـاده سـازی در آزمایشگاه هستند، جلوگیری می‌کنند و احتمال این که کارشناسان در معرض این گازها و بخارات قـرار بـگـیـرنـد را کـاهـش مـیدهـنـد.

هـودهای لامینار، هوای آلـوده را گـرفـته و این هوا را یا به خارج تخلیه مـی‌کـنـند یا این که آن را فیلتر کرده و به داخل آزمـایـشـگـاه بـر مـیگـردانـنـد.

در حالت کلی دو نوع هود آزمایشگاه وجود دارد:

اصول کار برای هر دو نوع مشابه است: هوا از قـسمت جلوئی هود (که باز است) به داخل کشیده می‌شود و به خارج از ساختمان منتقل می‌شود یا با فیلتر کردن، ایمن شده و دوباره به اتاق برگردانده میشود.

تمام وسایل تهویه محلی بمنظور برآورده کردن  اهداف اصلی زیر طراحی می‌شوند

  • برای حفاظت کاربر

  • برای حفاظت آزمایش یا محصول

  • برای حفاظت محیط

معمـولا هود آزمایشگاه بخـارات شیمیـایـی تنهـا از کـاربر محافظت میکنند و اغلب در آزمایشگاههایی که در طول تست، تحقیق یا تدریس، مواد شیمیایی خطرناک یا مضر منتشر میشود، کاربرد دارند. همچنین این هودها در کاربردهای صنعتی یا فعالیت‌های دیگری که گرد وغبار، گازها و بخارات سمی یا خطرناک تولید یا منتشر میشوند، بکار میروند.

هود بیوشیمی

استفاده از این دستگاه برای ایجاد ایمنی برای پرسنل آزمایشگاه شیمی ومحیط آزمایشگاه و در نهایت با استفاده از فیلترهای کربنی فضای بیرون نیز در نظر گرفته میشود

مواردی که میبایستی برای این ایمنی در ساخت هود در نظر گرفته شود جنس بدنه و دوجداره بودن داشتن شیرهای هوا و خلاء و آب و سینگ و فن مناسب ، جنس کف هود و روشنایی مناسب ، نوع  درب محافظ جلوی هود و در نهایت ایجای فضای کار مناسب یرای کاربران

هود لامینار کلاس II

در آزمایشگاههای مختلف با توجه به استفاده هود میتوان هود بدین صورت تعریف کرد:

هودهای میکروبیولوژی جهت ایجاد فضای تمیز برای انجام  فعالیتهای آزمایشگاههای اعم از صنایع غذایی و میکروبی استفاده میگردد

در هودهای لامینار هوا از فیلترهای هپا و پیش فیلترها عبور کرده و از عبور ذرات و آلودگی  با قطرحداقل ۰٫۳µ جلوگیری میکند و بدین منظور هوای تمیزو پاک را به گردش درمیآورد.

هود آزمایشگاه :

  1. هود شیمی در ابعاد مختلف ارائه میگردد.

  2. هود شیمی دو نوع تک جداره و دو جداره  میباشد.

  3. سیستم پانل دستگاه بصورت آنالوگ یا دیجیتال قابل تغییر است.

  4. دستگاه قابلیت هر گونه تغییر با تفاوت قیمت را دارد

هود آزمایشگاه

هودآزمایشگاهی

هود آزمایشگاه

هودآزمایشگاهی