نوشته هایی با برچسب تنوع شيكر

شيكر آزمایشگاهی

شيكر آزمایشگاهی

شيكر آزمايشگاهي شيكر آزمايشگاهی  یکی از دستگاههای پرکاربرد در تمامی آزمایشگاههای تشخیصی ، اندازه گیری ، کنترل کمی و کیفی و تحقیقاتی میباشد و این بدلیل اهمیت بسیار زیاد همزدن و ترکیب و مخلوط کردن در انواع آزمایشات است. از شیکرها ميتوان در یک محفظه که نیاز به انکوباسیون یا سرد

ادامه مطلب