نوشته هایی با برچسب شيكر

شیکر آزمایشگاهی

شیکر آزمایشگاهی

شيكر آزمايشگاهی شيكر آزمايشگاهی  یکی از دستگاههای پرکاربرد در تمامی آزمایشگاههای تشخیصی ، اندازه گیری ، کنترل کمی و کیفی و تحقیقاتی میباشد و این بدلیل اهمیت بسیار زیاد همزدن و ترکیب و مخلوط کردن در انواع آزمایشات است. از شیکرها ميتوان در یک محفظه که نیاز به انکوباسیون یا

ادامه مطلب