دستگاههای وارداتی

انواع دستگاههــای آزمایشــگاه از كمپاني هاي مختلف دنيا:
Brookfieldامريكا
Citizenامريكا
Paragoامريكا
Waringامريكا
Heidolphآلمان
IKA-blueآلمان
Adolffenzآلمان
Vitlabآلمان
Kernآلما
Memmertآلمان
Olympusآلمان
Sarteriuseآلمان
Hamiltonانگلستان
GFLانگلستان
Genwayانگلستان
Centurionانگلستان
Teltron&modernPhysicsانگلستان
Atagoژاپن
Apelژاپن
ANDژاپن
Nikonژاپن
Optimaژاپن
Minolta&CIDامريكاوژاپن
G-WON كره
Finetechکره
TPSاستراليا
HANAايتاليا
Methromسوئيس
Test Toolsتايوان
Az Instrumentتایوان
Labincoهلند
JNOECچين
Novelچين
YIDIچين