شیکر الک خاک

تماس بگیرید

توضیحات

شیکر الک خاک ديجيتال مدل TAT-ShV

شیکر الک خاک

شیکر الک خاک  دستگاهی است براي دانه بندی با الك هاي استاندارد مورد استفاده ميگردد

آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی رﻳﺰ و درﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻚ آزمایشگاهی ،

ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه داﻧـﻪﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻻزم ﺑـﺮای ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎی ﺣـﺎوی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ میتواند در ﺗﻌﻤﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨـﻞ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮی داﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد رﻳﺰﺗﺮ از 75 ﻣﻴﻜﺮون (اﻟﻚ آزمایشگاهی ﺷﻤﺎره 200) ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ روی اﻟﻚ آزمایشگاهی ﻧﻤﺮه 75 ﻣﻴﻜﺮون ﺑدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی رﻳﺰ و درﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻚ آزمایشگاهی این دستگاه با حداقل صدا کار میکند.

مصرف دستگاه بسیار کم و دستگاه راندمان بالایی دارد.

مشخصات دستگاه شیکر الک :

این دستگاه با حداقل صدا کار میکند مصرف دستگاه بسیار کم و راندمان بالایی دارد

لرزش دستگاه معادل 3000RPM میباشد

دامنه لرزش  از 99%- 1% قابل تنظیم است

دستگاه دیجیتال با قابلیت نمایش زمان و سرعت است

 وزن دستگاه 25 کیلوگرم

با قابلیت نصب 8 عدد الک + 1 عدد رو الکی و 1 عدد زیر الکی

سيستم دستگاه ديجيتال

 

الكهاي شيكر استاندارد و با مش هاي مختلف  و قاب الك و زير الك قابل ارائه ميباشد

دستگاه شیکر الک خاک دارای يكسال گارانتي و ده سال خدمات پس از فروش ميباشد.

شیکر الک خاک
شيكر الك دیجیتغال

23 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *