شیکر آزمایشگاهی

شیکر آزمایشگاهی  یکی از دستگاههای پرکاربرد در تمامی آزمایشگاههای تشخیصی ، اندازه گیری ،...