بن ماری آزمایشگاهی

بن ماری از واژه فرانسوی bain marie به معنای حمام آب که معادل انگلیسی آن water bath می...