آبمقطرگیری آزمایشگاهی

دستگاه آبمقطرگیری ( Laboratory water distillare ) از تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای صنایع غذایی، شیمی، نفت...