مشاوره و راهنمای خريد لوازم و چگونگی كاركرد :

مشاوره

  محققين مراكز دانشگاهی و پژوهشی همواره از كمبود تجهيزات آزمايشگاهي گله مند هستند ولی مشكلات نگهداری و استفاده بهينه از تجهيزات موجود در اين مراكز به مراتب بيشتر است .

اين مشكلات ناشي از علل مختلفـی از قبيـل مـوارد زيـر است:

• عدم توجه كافی به نياز در خريد تجهيزات كه باعث ميشود تجهيزات زيادی پس از خريـداری سالها در بسته بندی بمانند بطوريكه حتی گارانتی و خدمات پس از فروش آنها به پايان برسد.

• نيروی انساني شايد مهمترين عامل برای بهره گيري بهينه از تجهيزات آزمايشگاهي باشند. متأسفانه در مرحله تجهيـز و راه اندازی يك آزمايشگاه ، نيروی انساني مورد بی تـوجهي قـرار مـيگيـرد. آمـوزش يـك نيـروی حرفه اي برای كار با يك دستگاه، نياز به سالها زمان ، تجربه و سرمايه گذاری دارد. ضعف آموزش و  نبودن ايجاد انگيـزش باعث شده است كه نيروی انسانی به يكی از ضعفهای اصلی آزمايشگاههای كشور تبديل شود.

• ضعف پشتيباني مالی برای تعمير و نگهداری دستگاهها يكـي ديگـر از مـشكلات آزمايـشگاه هاسـت. مراكـز پژوهـشي معمولاً همه تلاش خود را صرف خريد دستگاههاي در حد امكان پيشرفته ميكند ولی در مرحله فعاليت دستگاه، بودجـه ای را برای تعمير و نگهداری وبه اصطلاح “سرپا نگهداشتن” دستگاه تامين نميكنند نمونه های اين موارد در آزمايشگاههای كشور فراوان است.

دستورالعمل تجهیزات آزمایشگاه :

1- تنوع و تعداد تجهيزات در آزمايشگاه

2 – خريد تجهيزات

3- نصب و محل استقرار تجهيزات

 پس از ذكر مشكلات در خريد لوازم به بحث چگونگی كاركرد و نحوه نگهداری دستگاهها ميرسيم :

پيرو تماسهايی كه با دفتر مركزی شركت طيف آزما طب شده بر آن شديم كه مطالب متفاوتی مطرح كنيم تا در بهبود مشاوره و خريد دستگاه و كيفيت و كارايی آزمايشگاه موثر واقع گردد .

======================================

مشاوره در مورد خريد آون خلاء :

سوال :  آون خلا در چه زمانی استفاده ميشود و آيا رله و پمپ در آون خلاء تاثيری دارد و دما و زمان مورد استفاده چه مدت ميتواند باشد؟

 نظر کارشناس شرکت :

پس از تبادل اطلاعات در خصوص نوع آزمایش و هدف از انجام آزمايشات،  مشخصات دستگاهها خدمت شما ارائه ميگردد تا در انتخاب دستگاه مطمئن تر عمل نماييد.

 ======================================

مشاوره در مورد دستگاه هضم و تقطير (روتاری اواپراتور)

از دستگاه روتاری چگونه ميتوانيم عصاره گيری كنيم و اينكه چه نوع پمپ برای روتاری مناسب ميباشد؟

نظر کارشناس شرکت :

پس از مشخص شدن نوع ماده و هدف از آزمايش و نحوه كاركرد كارشناس آزمايشگاه و ارسال نحوه انجام آزمايش توسط ارسال فيلم كاستي ها را بررسی كرده و در رفع مشكل اقدام ميكنيم

 ======================================

مشاوره

مشاوره

7 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *