قیمت:

مانکن آموزشی (مولاژ)

مانکن آموزشی

در زبان انگلیسی مولاژهای پزشکی را (medical moulage)و یا تندیس های کالبد شناسی(anatomical model) و یا مانکن های آموزش میگویند .

مانکن آموزشی اهمیت فراوانی در آموزش دروس پزشکی دارند .مولاژها یا مانکن آموزشی دارای تنوع زیادی میباشند.

  •  بعضی از این مانکنها آسیب های وارده به تن انسان را نمونه سازی میکنند،

    مانند: مولاژهایی که زخم و جراحت ، خونریزی ، استفراغ ، شکستگی باز را نشان میدهند .

  • بعضی از مانکنها حالت کالبد شناسی بدن کامل یک شخص سالم را نمایش میدهد

    مانند مولاژهای مربوط به سر ، تنه ، قفسه سینه ، لگن ، اندام .

  • بعضی از مولاژهای کالبد شناسی قسمتهایی از بدن انسان را نشان میدهند

مانند مولاژهای مربوط به دستگاه عصبی، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و دیگر اجزای بدن .

دانشجویان رشته پزشکی، دندانپزشکی ، پرستاری ،مامایی و رشته های پیراپزشکی و مهندسی پزشکی از مولاژ های کالبدشناسی جهت تفهیم آسان استفاده میکنند .

  • مولاژهایی هم وجود دارد که مربوط به ساختمان بدن جانورات و گیاهان است . به مولاژهای کالبد شناسی مدلهای آناتومیک هم میگویند.

مانکن آموزشی

مولاژهای آموزشی(مانکن)